2016-09-05

Dostęp do informacji

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 933) udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

- ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
- wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem:
 - lektronicznej skrzynki podawczej EPUAP  https://epuap.gov.pl/ 
 - adresów mailowych na stronie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku http://poa-gdansk.pl/kontakt/  lub http://poagdansk.ssdip.bip.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe.html

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej należy składać lub wysyłać na adres:


Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
al. gen. Józefa Hallera 14
80-401 Gdańsk

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku jako podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Od decyzji Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może:

 

- złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, albo zrzec się prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Załączniki

  ustawa o dostepie d...ublicznej.pdf 181,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się