2016-09-06

Majątek i budżet Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

Uchwała Nr: 128/114/16   Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia: 2016-02-09 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku oraz Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” w 2015 roku oraz planu działań tych jednostek w roku bieżącym:

 

https://bip.pomorskie.eu/a,54829,w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-domu-im-j-korczaka-regionalnej-placowki-opiekunczo-t.html    

 
 

Mienie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

 
Lp. Rodzaj majątku Wartość majątku brutto
1. Środki trwałe - kserokopiarki  44 294, 76 zł
2. Pozostałe środki trwałe 264 397, 47 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 41 880, 79 zł
  Razem 350 573, 02 zł

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się