2016-09-08

Instrukcja obsługi BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z przepisu art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.Przepis art. 61 Konstytucji stanowi podstawę dostępu do informacji publicznej. Dwa pierwsze ustępy tego przepisu określają wprost do jakich informacji mamy dostęp i jak realizowane jest prawo do informacji.

 

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

 

Dzięki systemowi narzędzi, informacje dostępne są w serwisie internetowym Ośrodka http://poa-gdansk.pl/ oraz stronach internetowych Biuletynu http://poagdansk.ssdip.bip.gov.pl/ , informacje mogą zostać w łatwy sposób zapisany i wydrukowany.

 

Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jest Menu użytkownika umieszczone po lewej stronie biuletynu, zawierające odnośniki do informacji publicznej udostępnionej w BIP. Jest ono podzielone w odpowiednie kategorie, w których to zawarte sa informacje dotyczce podmiotu.

Lista artykułów wyświetlana jest po wskazaniu jednego z elementów Menu użytkownika. Wygląd listy, liczba pozycji, sposób wyświetlana może być różny, dla każdego elementu menu. Po wskazaniu jednej z pozycji listy artykułów (odnośnik Więcej), odwiedzającemu stronę zostanie wyświetlona treść artykułu wraz z załącznikami (jeżeli takie dodano).

Za pomocą Wyszukiwarki głównej znajdujce się w prawym górnym rogu strony głównej serwisu BIP, użytkownik może przeszukiwać treści zawarte na portalu. Działanie wyszukiwarki polega na wpisaniu słowa bądź frazy, które najlepiej opisuje poszukiwaną informację, a następnie użyć przycisku Szkaj , bądź klawisza klawiatury Enter.

Uwaga!

Informacja nieopublikowana na stronach BIP udostępniana jest na wniosek złożony drogą elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobiście.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się