2016-09-08

Zamówienia publiczne

Pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć odpłatne nabywanie usług, dostaw lub robót budowlanych. 

Zamówienia publiczne to jeden z elementów finansów publicznych, obejmujący rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane przede wszystkim w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 rPrawo zamówień publicznych

Niektóre rodzaje zamówień publicznych są nabywane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  

Główną zasadą wyrażoną w art.7 ust.1 i 2 z ustawy – Prawo zamówień publicznych jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców przez osoby zapewniające bezstronności i obiektywizm. 

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. W innych trybach (np. zamówienie z wolnej ręki) można udzielać zamówień publicznych tylko przypadkach przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Jednakże ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.4 pkt.8, nie stosuje się do zamówień publicznych, których oszacowana z należytą starannością wartość (netto, bez podatku VAT) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (obecnie jest to kwota 126 747,00 zł). Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro jest uregulowane przepisami wewnętrznymi Ośrodka. 

Załączniki

  Zarządzenie w spr...blicznych.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa Prawo zamów...blicznych.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin w sprawie...8.2012 r..pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin w sprawie...ia 2016r..pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się